Algemene Woning Keuring (BRL 5021)

Kwaliteit meten door gecertificeerde keuringsbureaus  

 De Algemene Woning Keuring, afgekort AWK, is de tot nu toe ontbrekende schakel in het keuren van bestaande woningen.

De AWK draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van de woningvoorraad door het toepassen van een landelijk erkende keuringsstandaard voor woningen en (delen van) woongebouwen.  

De AWK is tot stand gekomen op initiatief van 21 Intercity Gemeenten waaronder Den Haag, Rotterdam en Nijmegen.

Aan het ontwikkelen van de systematiek is in opdracht van de Intercity Gemeenten circa vijf jaar gewerkt door meerdere partijen, waaronder SKW en diverse keuringsbureaus.  

Tijdens de ontwikkeling is regelmatig overleg gevoerd met alle partijen die belang hebben bij een keuringssystematiek met superieure kwaliteit, zoals:  

  • VNG;
  • IVBN;
  • AEDES;
  • VEH;
  • NVM;
  • VvE Belang;
  • Vastgoedbelang;
  • en het Ministerie van VROM.  

Het resultaat is een landelijk te gebruiken en erkende keuringssystematiek. Doordat toonaangevende organisaties en deskundigen bij de ontwikkeling nauw betrokken zijn geweest, weet de systematiek zich van meet af aan verzekerd van de steun van de belangrijke partijen in de woonsector. Dankzij de gebundelde kennis en steun heeft de AWK een bijzondere kwaliteit en autoriteit.

De eisen die worden gesteld aan de te certificeren organisaties zijn vastgelegd in een Beoordelingsrichtlijn (BRL). Het AWK-certificaat met zijn kwaliteit en autoriteit is alleen in te zetten bij woningkeuringen als de keurende instanties, zoals architecten-, ingenieurs-, (bouw)adviesbureaus en keurende makelaars, gecertificeerd zijn door SKW.  

AWK-gecertificeerde architecten-, ingenieurs-, (bouw)adviesbureaus en keurende makelaars kunnen met behulp van de AWK-systematiek de bouwkundige staat van bestaande woningen en woongebouwen (of delen van woongebouwen) in heel Nederland op gelijke wijze in beeld brengen.

 

Modulair opgebouwd stelsel  

Welk bureau de keuring ook uitvoert, de uitkomsten zijn in principe altijd en overal in het land vergelijkbaar, omdat de keuringen volgens de landelijke normen van het certificaat worden uitgevoerd.

De AWK is modulair van opzet en bestaat in zijn basisuitvoering uit de Inspectiemodule, de Standaardmodule, de Meerjarenplanningmodule en de module Exterieur en Beleid.

In de beoordelingsrichtlijn is vastgelegd op welke gestandaardiseerde wijze de keuring plaatsvindt en hoe daarover wordt gerapporteerd.  

AWK-gecertificeerde bureaus die voor opdrachtgevers (als woningcorporaties, vastgoedbeheerders, gemeenten, verenigingen van eigenaars, makelaars, aannemers en particuliere eigenaren en verhuurders) de kwaliteit van de woningen en woongebouwen eenduidig in kaart brengen, geven met behulp van de Inspectiemodule een oordeel over de bestaande bouwtechnische kwaliteit van bouwelementen en schilderwerk.

De Standaardmodule geeft vervolgens een opgave van de uit te voeren herstelmaatregelen voor het bereiken van de oorspronkelijke functionaliteit en een raming van de kosten daarvan. Opdrachtgevers kunnen invloed op de meerjarenplanning uitoefenen door vooraf aan te geven welk kwaliteitseindniveau moet worden gerealiseerd.  

De Module Meerjarenplanning omvat, naast de gegevens uit de Standaardmodule, informatie over de uit te voeren toekomstige onderhoudsmaatregelen in een meerjarenonderhoudsplanning. Het geeft een raming van de onderhoudskosten met een variabele planningtermijn van minimaal vijf en maximaal vijftig jaar.  

Opdrachtgevers hebben met de AWK niet alleen een onderling vergelijkbaar keuringsinstrument in handen, ze hebben in principe ook de garantie dat de uitkomsten van de meerjarenplanning correct en onderling vergelijkbaar zijn.  

Er is weinig ruimte voor vrije interpretatie door keuringsbureaus. Hetzelfde geldt voor de kosten die gemoeid zijn met herstel- en onderhoudswerkzaamheden.

AWK-keuringsbureaus maken gebruik van een systeem waarin onderhoudskosten per eenheid zijn vastgesteld. Zo’n kostenbestand voor onderhoudswerkzaamheden dient jaarlijks een update te ondergaan.  

SKW ziet jaarlijks toe op de juistheid van de te hanteren kostengegevens.

 

Bundeling van kwaliteit en autoriteit  

De AWK-systematiek bundelt bestaande kennis en ervaring op het gebied van woningkeuringen tot een uniforme keurmethode met eenduidige en objectieve toetsingscriteria, waarin de eisen waaraan een keuring moet voldoen op elkaar zijn afgestemd. De AWK is aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit.  

AWK heeft de steun van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), mede opdrachtgever voor de ontwikkeling van de beoordelingsrichtlijn, van de IVBN (Vereniging van Institutionele Beleggers), van Aedes (Vereniging van woningcorporaties), van VEH (Vereniging Eigen Huis), van de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars), van VvE Belang en van Vastgoedbelang (branche-organisatie voor kleine particuliere verhuurders).

Deze brede ondersteuning maakt dat de AWK een grote potentie heeft. Voor AWK-certificaathouders biedt het voeren van het certificaat uitzicht op de potentieel brede stroom van AWK-opdrachten.   SKW gebruikt de beoordelingsrichtlijn als basis bij het onderzoek of een keuringsbureau het AWK-certificaat mag voeren.

SKW is erkend door de Raad voor Accreditatie en werkt onafhankelijk. Een kandidaat certificaathouder moet in ieder geval een onafhankelijke positie kunnen innemen, moet deskundig zijn en over de nodige kennis en ervaring beschikken.

De beoordelingsrichtlijn geeft ook aan welke eisen worden gesteld aan de interne kwaliteitszorg van de kandidaat opdat de kwaliteit van de keuringen is gewaarborgd. Het hebben van een kwaliteitshandboek, waarin de veschillende werkprocessen van een organisatie worden beschreven, is in dit kader één van de verplichtingen.  

SKW actualiseert voortdurend samen met het College van Deskundigen de beoordelingsrichtlijn. In het College van Deskundigen zijn betrokken partijen vertegenwoordigd, zoals mogelijke opdrachtgevers, vertegenwoordigers van keuringsbureaus en belangenorganisaties.

 

AWK zorgt voor objectieve kwaliteit  

De AWK kent in zijn soort geen gelijke. Het is een keuringssystematiek die gecertificeerd leidt tot onderling vergelijkbare keuringsuitslagen en uniforme meerjarenplanning. Het is ook een systematiek die een breed draagvlak heeft en daardoor alle vooruitzichten heeft om in de toekomst veelvuldig te worden ingezet bij keuringsopdrachten.

Gecertificeerde AWK-bureaus hebben het recht zich binnen en buiten de bedrijfstak te presenteren als gecertificeerd bedrijf voor AWK´s. Gecertificeerde AWK-bureaus hebben een concurrentievoordeel omdat alleen zij AWK-keuringen mogen uitvoeren.

Investeren in het AWK-certificaat betekent voor kandidaat AWK-bureaus dat zij zich profileren op de woningmarkt. Het AWK-certficaat is een krachtig PR-instrument, dat direct en indirect business helpt genereren.  

Opdrachtgevers hebben in de AWK een krachtig instrument om een beter inzicht te krijgen in de bestaande kwaliteit van het woningbezit. Ze kunnen tegelijkertijd invloed uitoefenen op het kwaliteitsniveau van dit bezit door het gewenste kwaliteitsniveau voorafgaande aan een keuringsopdracht vast te stellen.

Voor Verenigingen van Eigenaren die besluiten hun verplichte meerjarenplanning uit te laten voeren door een AWK-gecertificeerd bureau heeft dit als voordeel dat ze deze planningen kunnen gebruiken zonder certificatiecontrole door SKW Certificatie.

Dit betekent voor de VVE´s een aanmerkelijke kostenbesparing. Meerjarenplanningen van niet AWK-gecertificeerde bureaus moeten namelijk wel getoetst worden door SKW.

SKW Certificatie controleert bij elk gecertificeerd bureau om het jaar of de interne kwaliteitsorganisatie nog in lijn is met de eisen zoals vermeld in de Beoordelingsrichtlijn. Met de AWK heeft een gecertificeerd bureau daarmee altijd de beschikking over bedrijfsprocedures die kwalitatief up to date zijn; ze gaan automatisch mee met ontwikkelingen in de maatschappij.

Om de twee jaar vindt er bij de bureaus door SKW Certificatie een toetsing plaats op de uitkomsten van gemaakte meerjarenplanningen. Dit waarborgt de uniformiteit in de planningen.

 

Aantrekkelijk keurmerk  

In de sector wonen komen steeds meer keurmerken. Dit grote aantal keurmerken weerspiegelt de dynamiek in de woonsector. Het geeft aan dat er onder professionals die actief zijn op de woningmarkt – gemeenten, woningcorporaties, beleggers, particuliere woningverbeteraars, Verenigingen van Eigenaren, makelaars en aannemers - een grote behoefte bestaat om goed geïnformeerd te worden over onder andere de kwaliteit van woningen.  

Ook consumenten wensen informatie over de staat van een woning om op basis daarvan bijvoorbeeld een betere koopprijs te kunnen bedingen, of om een goed meerjaren onderhoudsplan te hebben als basis voor reserveringen en investeringen. De verwachting is dan ook dat het keuren van woningen een groeimarkt zal blijven.

Staatssecretaris Remkes van het ministerie VROM heeft de AWK recent aangeduid als een ´aantrekkelijk keurmerk´.

 

Keuring als basis voor subsidiebeleid

DE AWK kan worden ingezet voor een breed scala van activiteiten. Gemeenten die slapende VvE’s willen activeren kunnen middelen beschikbaar stellen om een Meerjaren Onderhoudsplan voor VvE’s op te laten stellen. De AWK-keuringsrapporten zijn door gemeenten te gebruiken als basis voor een subsidiebeleid, vooral voor de particuliere woningvoorraad.  

Momenteel wordt gewerkt door NEN aan een nieuwe Technische Afspraak voor Woningkeuringen bij aan en verkoop van Woningen. Deze sluit aan bij de AWK methodiek. Er wordt een relatie gelegd tussen de AWK en de NTA.

 

Beoordelingsrichtlijn

Download beoordelingsrichtlijn 5021

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties