Werkwijze certificering

Een organisatie die een KOMO-procescertificaat voor de uitvoering van energieprestatieadvisering voor woningen wil krijgen, kan vrijblijvend een offerte op maat ontvangen van SKW. Hiervoor kunt u contact opnemen met SKW, bel 088-2440100, of e-mail naar skw@skw-certificatie.nl.

 

1.  Uitvoering toelatingsonderzoek  

Nadat de aanvrager het vereiste kwaliteitshandboek met procedures, werkwijzen en standaardformulieren heeft uitgewerkt zal SKW Certificatie een toelatingsonderzoek starten.

Het toelatingsonderzoek wordt in twee fasen doorgevoerd; een onderzoek gericht op algemeen organisatorische aspecten en een onderzoek op adviseringsdeskundigheid. Het onderzoek op algemeen organisatorische aspecten is weer opgedeeld in een documentatieonderzoek waarbij het kwaliteitshandboek onderwerp is en een onderzoek betreffende de implementatie van processen en procedures.  

Voor het onderzoek naar adviseringsdeskundigheid worden bij de aanvrager twee projecten doorlopen of deze voldoen aan de gestelde eisen in de beoordelingsrichtlijn. Daarnaast wordt van ten minste één project de opname van de huidige situatie beoordeeld.  

Het toelatingsonderzoek wordt afgesloten met een rapportage waarin de nog uit te voeren maatregelen zijn opgenomen. Wanneer ook deze laatste puntjes op de 'i' zijn gezet, wordt de aanvraag voorgelegd aan de Certificatiecommissie. Indien de commissie akkoord gaat, wordt een driejarige certificatieovereenkomst ondertekent en wordt het certificaat uitgegeven.  

 

2.  Herhalingsonderzoeken  

Een half jaar na het (positief verlopen) toelatingsonderzoek en vervolgens jaarlijks wordt bij de certificaathouder een herhalingsonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek wordt gecontroleerd op algemeen organisatorische aspecten en op adviseringsdeskundigheid. Daarbij wordt beoordeeld of alle processen en werkwijzen nog steeds conform het eigen kwaliteitshandboek en de eisen uit de beoordelingsrichtlijn worden uitgevoerd.  

Tevens wordt, afhankelijk van de hoeveelheid EPA’s, van één of meerdere projecten de opname van de huidige situatie beoordeeld.  

Het onderzoek wordt afgesloten met een rapportage, waarna de certificatiecommissie beslist over voortzetting of intrekking van het certificaat.  

De tijdsduur die zowel het toelatings- als het herhalingsonderzoek in beslag mogen nemen zijn vastgelegd in de beoordelingsrichtlijn.

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties