Werkwijze certificering

Toelating  

Een organisatie die een kwaliteitssysteem wil invoeren op basis van de NEN-EN-ISO normen moet de volgende stappen doorlopen:  

 

1. Informatieverstrekking  

 SKW Certificatie verstrekt de aanvrager een informatiepakket met daarin:  

  • Een aanvraagformulier,
  • de betreffende NEN-EN-ISO norm,
  • het reglement van SKW Certificatie,
  • een overzicht van certificaathouders.

 SKW Certificatie zal aansluitend contact met u opnemen.  

 

2. Intakegesprek  

Tijdens dit gesprek zullen onder meer de volgende onderwerpen ter sprake komen:  

  • de reden voor de aanvraag
  • de door de aanvrager te ontwikkelen stukken (kwaliteitshandboek e.d.)
  • de omvang van het certificatietraject
  • een planning
  • het wel of niet inschakelen van een adviseur
  • het aanwijzen van verantwoordelijke personen bij de aanvrager

 

3. Uitvoering toelatingsonderzoek  

Het toelatingsonderzoek wordt in twee fasen doorgevoerd; een documentatieonderzoek en een implementatieonderzoek. Bij het documentatieonderzoek wordt aan de hand van de NEN-EN-ISO normen gecontroleerd of de basisdocumenten (met name het kwaliteitshandboek) aan de gestelde eisen voldoen.

Tijdens de implementatie-audit wordt op het kantoor van de aanvrager bekeken in hoeverre de verschillende processen en procedures daadwerkelijk zijn geïmplementeerd en hoe zij worden toegepast.  

Het toelatingsonderzoek wordt afgesloten met een rapportage met eventuele nog door te voeren corrigerende maatregelen. Wanneer ook deze laatste puntjes op de 'i' zijn gezet en de commissie akkoord gaat, wordt een driejarige certificatieovereenkomst ondertekend.  

Met de uitreiking van het certificaat mag de aanvrager zich officieel certificaathouder noemen.  

 

4.  Herhalingsonderzoeken  

SKW Certificatie controleert jaarlijks of de certificaathouder nog steeds voldoet aan de eisen.

In principe betekent dit dat er een implementatie-audit wordt uitgevoerd: er wordt gekeken of alle procedures (zoals vastgelegd in het kwaliteitshandboek) gehanteerd worden.

Elk jaar wordt een bepaald deel van de organisatie onderzocht. Na drie jaar zijn alle procedures doorlopen en wordt de certificatieovereenkomst bij goedkeuring verlengd.  

Indien de organisatie is gewijzigd zal aan het herhalingsonderzoek een (beperkt) documentatieonderzoek voorafgaan.  

In verband met de vereiste functiescheiding is het SKW Certificatie niet toegestaan als adviseur op te treden (een adviseur kan/mag immers niet haar eigen werk controleren.

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedInSKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties