Werkwijze certificering

Binnenkomen aanvraagformulier

Nadat het compleet ingevulde aanvraagformulier is ontvangen en voorzien van de juiste bescheiden c.q. kwaliteitshandboeken, zal contact met u worden opgenomen om in overleg een afspraak te maken voor het doen van een toelatingsonderzoek. De afspraak wordt schriftelijk aan de aanvrager bevestigd.

 

Het Toelatingsonderzoek  

Het toelatingsonderzoek wordt in twee fasen doorgevoerd;

  • een onderzoek gericht op algemeen organisatorische aspecten
  • een onderzoek op deskundigheid toezicht op de bouwplaats.  

Het onderzoek op algemeen organisatorische aspecten is weer opgedeeld in een documentatieonderzoek waarbij het kwaliteitshandboek onderwerp is en een onderzoek betreffende de implementatie van processen en procedures.  

Met andere woorden; er wordt onderzocht of het kwaliteitshandboek minimaal die onderwerpen bevatten die de BRL 5006 eist en vraagt. Met betrekking tot de implementatie van processen en procedures wordt onderzocht of de betreffende medewerkers de manier van werken volgen zoals in het kwaliteitshandboek en de beoordelingsrichtlijn is vastgelegd. Tevens wordt gekeken of de medewerkers, die zich bezighouden met Toezicht op de Bouw, voldoende gekwalificeerd zijn.  

Voor het onderzoek naar deskundigheid op de bouwplaats worden bij de aanvrager twee projecten doorlopen of deze voldoen aan de gestelde eisen in de beoordelingsrichtlijn. Deze twee projecten, die door de auditor van SKW worden uitgekozen, zullen doorlopen worden qua dossiervorming en volledigheid. De vraag is: Zijn minimaal alle vereiste stukken in het dossier aanwezig? Dit kan zowel een papieren als een digitaal dossier zijn.  

Daarnaast wordt van ten minste één project de huidige situatie beoordeeld. Van een door de auditor van SKW uitgekozen project zal ter plaatse gecontroleerd worden of de gegevens in het rapport overeenstemmen met de werkelijkheid.  

Het toelatingsonderzoek wordt afgesloten met een rapportage. In deze rapportage staan de bevindingen van de auditor betreffende het onderzoek. Indien er tijdens het onderzoek constateringen zijn geweest die in strijd zijn met de BRL of het kwaliteitshandboek worden hiervoor corrigerende maatregelen opgelegd. Het rapport gaat eerst in conceptversie naar de aanvrager ter verificatie.

Indien de aanvrager akkoord gaat met de conceptrapportage en heeft aangegeven hoe de eventueel opgelegde corrigerende maatregelen zullen worden/zijn opgelost, gaat het rapport naar de Certificatiecommissie van SKW.   Na certificaatverlening vindt jaarlijks een herhalingsonderzoek plaats.

 

 

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties