Vereniging van Eigenaars

Verschillende partijen op de woningmarkt hebben te maken met het fenomeen VvE en vooral met het functioneren ervan. Te denken valt aan VvE Belang, de Vereniging Eigen Huis, banken, verzekeringsmaatschappijen, makelaars, professionele beheerders van onroerend goed, woningcorporaties en gemeenten.

Voornoemde partijen zoeken een oplossing voor de vraagstukken waarvoor een VvE zich gesteld ziet.

Het betreft dan zaken als het functioneren van de vereniging in bestuurlijke zin, het onderhoud van het gebouw, zowel het dagelijks onderhoud als het planmatig onderhoud, financiering van de benodigde middelen en een basiskwaliteit voor het pand.

Uit onderzoek blijkt dat van alle VVE's meer dan 30% niet zonder problemen functioneert waarbij in 50% van de onderzochte VVE's niet of onvoldoende wordt gereserveerd voor groot onderhoud.

Daarnaast worden door verschillende partijen nog de volgende aspecten genoemd:

  1. Bij kleine VvE's doen de problemen zich regelmatig in verhevigde vorm voor.
  2. Reserveringen door een VvE voor het gebouw worden vaak als overbodig beschouwd.
  3. Slecht functionerende VvE's zetten de leefbaarheid in wijken onder druk. Hierdoor hebben de van overheidswege geïnvesteerde middelen slechts een beperkte tijd effect.
  4. Het inzicht in financiële verplichtingen is beperkt waardoor het toekomstig onderhoud, al dan niet onder dwang van een gemeentelijke aanschrijving, tot financieringsproblemen voor de appartementseigenaar kan leiden omdat de eigenaar vaak al een hoge hypotheek heeft.

 

Waarom een VvE certificaat?

Certificering heeft bewezen een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de doorzichtigheid van de markt. Met het certificaat kunnen VvE's zich in positieve zin profileren. Dit is gewaarborgd met het procescertificaat.  In mei 2008 is de nieuwe Appartementenwet van kracht geworden. VvE’s moeten nu reserveren voor het groot onderhoud.

De reserveringen moeten in verhouding staan tot de bouwkundige staat van het gebouw. Gecertificeerde VvE’s kunnen dit via hun certificaat aantonen. En meer. Zij hebben een Meerjaren Onderhoudsplan en zijn er op getoetst dat hun reserves en voorzieningen in principe voldoende zijn om het onderhoud dat in de eerstkomende vijf jaar moet worden uitgevoerd, ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

Verder functioneren zij naar behoren op basis van hun akte en reglementen. Er is een goed financieel beheer en het klachtenonderhoud is goed geregeld.

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties