Vereniging van Eigenaars

Veel Verenigingen van Eigenaars hebben het onderhoud prima op orde, maar er zijn er – met name in de grote steden – ook nog veel die min of meer slapend zijn. Om de actieve VvE’s te ondersteunen en de slapende verenigingen op weg te helpen naar een actief bestaan, is het ‘Keurmerk Onderhoud Safe’ in het leven geroepen. Daarmee kunnen - ook kleine - Verenigingen van Eigenaars simpel aantonen dat ze hun zaakjes goed voor elkaar hebben als het gaat om de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en het reservefonds.


Het Keurmerk Onderhoud Safe

Het keurmerk is een ini­tiatief van dezelfde organisaties die eerder het ‘Certificaat voor Vereniging van Eigenaars’ en het ‘Certificaat voor Beheerders van Vereniging van Eigenaars’ in het leven riepen (waaronder Aedes, Vastgoed Belang, VvE Belang, Vereniging Eigen Huis, Vastgoed Management Nederland en de drie grote gemeenten).

 

Hoe werkt het Keurmerk Onderhoud Safe?

Het Keurmerk Onderhoud Safe wordt door SKW Certificatie afgegeven als de VvE kan aantonen dat er geen achter­stallig onderhoud is en dat er voldoende middelen in kas zijn om in de eerstvolgende vijf jaar uit het onderhoud te voeren. Die middelen kunnen een combinatie zijn van de reserves van de VvE plus de maande­lijkse VvE-bijdrage.

Een VvE komt in aanmerking voor het nieuwe keurmerk als ze een goede MJOP heeft met een kosten be­groting met een looptijd van minimaal tien jaar. De MJOP is bij voorkeur opgesteld door een organisatie die aantoonbaar vakkundig is. SKW beschikt over een lijst van deze organisaties, zodat het voor de VvE en de beheerder gemakkelijk is om te kiezen voor een deskundige partij. Het verslag van de ALV geeft aan of de VvE akkoord is met die bedragen en SKW toetst of er automatisch wordt geïncasseerd. Als er achterstanden ontstaan die niet op tijd worden ingelopen, verliest de VvE het keurmerk. Ook aan enkele admini­stratieve verplichtingen moet worden voldaan zoals inschrijving bij de KvK, de bankrekening(en) op naam van de VvE, jaarlijkse vergade­ring, jaarrekening, begroting en een goede opstalverzekering).

Als de VvE Checklist (zie ministerie van VROM), is ingevuld en onder­tekend door een makelaar c.q. beheerder, heeft de VvE automatisch voldaan aan de eisen van de inschrij­ving bij de KvK, de opstalverzekering, de bankrekening en de ALV.

De VvE met het Keurmerk Onderhoud Safe wordt jaarlijks getoetst op de reserveringen en de actualiteit van het MJOP. Een vereniging die zich niet houdt aan de bepalingen van het keurmerk, krijgt vanzelfsprekend tijd om maatre­gelen te treffen. Als de maatregelen achterwege blijven, wordt het keur­merk ingetrokken.

 

Reserveren voor onderhoud

Een veel gestelde vraag is hoeveel ongeveer maandelijks gereserveerd moet worden voor toekomstig onder­houd. Een richtlijn voor een kleine VvE die de noodzakelijke ingrepen heeft uitgevoerd én die beschikt over het keurmerk, is een bedrag van circa € 60,00 à € 80,00 per maand per appartement. Als er een lift is geldt een bedrag van circa € 100,00 à € 120,00.

 

Kosten van het keurmerk

De kosten van het Keurmerk Onderhoud Safe zijn laag, Als de VvE een MJOP heeft van een bedrijf dat op de lijst van SKW staat, is de toetsing door SKW sneller omdat deze bedrijven al jaarlijks getoetst worden op hun deskundig­heid door SKW. Het betreft gecertificeerde VvE-beheerders met hun vaste samenwerkingspartners en AWK-gecertificeerde organisaties die zich hebben gespeci­aliseerd in het opstellen van meerja­renonderhoudsplanningen. Iedere organisatie kan op de lijst komen als men aantoonbaar vol­doet aan de eisen die worden gesteld aan het opstellen van een MJOP. SKW houdt steekproefsgewijze controles of de bouwkundi­ge staat van de VvE’s klopt met de MJOP’s en de plannen van de VvE.

De kosten voor het Keurmerk Onderhoud Safe bedragen éénmalig € 250,00 (entreetoets). Een VvE die zelf de MJOP opstelt, moet rekening hou­den met een toeslag van € 100,00, want deze MJOP wordt apart door SKW getoetst. Voor de jaarlijkse toet­sing geldt een bedrag van € 10,00 per appartement, met een minimum van € 50,00 en een maximum van  € 250,00 (bedragen ex BTW).

 

Convenant Gemeente Rotterdam

Het Keurmerk maakt onderdeel uit van het Convenant dat de gemeente Rotterdam gesloten heeft met o.a. branchepartijen zoals VvE Belang, Vastgoed Management Nederland, Vastgoed belang. VvE’s met het Keurmerk Onderhoud Safe komen in aanmerking voor ondersteuning door de gemeente Rotterdam. Een andere mogelijkheid om via SKW in Rotterdam onder het convenant te vallen, is als een VvE beheerd wordt door een SKW gecertificeerde Beheerder. Hiervoor verwijzen wij naar ons overzicht met gecertificeerde beheerders. Staat uw beheerder hier niet bij, dan is hij niet gecertificeerd. Als u zeker wilt zijn, check dan altijd onze website.

Wilt u het keurmerk Onderhoud Safe aanvragen, dan kunt u bij documentatiesets het aanmeldformulier downloaden of opvragen bij uw beheerder. Vervolgens neemt SKW digitaal contact met u op.

Bedrijven die op de lijst willen komen voor het maken van meerjarenonder­houdsplannen kunnen contact opne­men met SKW Certificatie.

 

Tijdelijke verklaring Keurmerk Onderhoud Safe

In samenwerking met de gemeente Rotterdam en VvE-010 is de “Tijdelijke Verklaring Keurmerk VvE Onderhoud Safe” in het leven geroepen. Rotterdamse VvE’s die in aanmerking willen komen voor een subsidie en die nog niet in aanmerking komen voor het Keurmerk VvE Onderhoud Safe kunnen voor de tijdelijke verklaring in aanmerking komen. Bij de tijdelijke verklaring wordt er bekeken of de besluitvorming omtrent het aanpakken van het achterstallig onderhoud op een juiste manier tot stand is gekomen. De aanmelding voor de tijdelijke verklaring treft u hier. De tijdelijke verklaring wordt verstrekt met een geldigheid van maximaal 2 jaar, na 2 jaar dient de VvE zich aan te melden voor het Keurmerk VvE Onderhoud Safe. Kosten voor de tijdelijke verklaring zijn € 250,00 (ex BTW).

 

 

SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn

SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties