WoonKeur ook in de gemeente Bladel toegepast

02.12.2016

De gemeente Bladel heeft de Woonvisie 2016 vastgesteld en gepubliceerd. Daarin is WoonKeur prominent opgenomen als instrument om de woningvoorraad levensloop bestendig te maken zodat mensen langer thuis te kunnen laten wonen. Daarmee is WoonKeur ook een instrument dat wordt ingezet in het kader van verduurzaming van de woningvoorraad. SKW is op deze aspecten sparringpartner geweest van de gemeente.

De Woonvisie is een belangrijk instrument in het woningbouwbeleid van de gemeente mede in het kader van de nieuwe visie op zorg om inwoners zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Zo is de Woonvisie de basis voor het maken van afspraken met corporaties en ontwikkelaars. WoonKeur geeft eisen voor zowel nieuwbouw- als bestaande woningen teneinde deze levensloop bestendig te maken. Voor de bestaande woningbouw wordt daarbij onderscheid gemaakt in twee niveaus, rollator geschikte c.q. rolstoelgeschikte woningen. Nieuwbouwwoningen met WoonKeur zijn altijd rolstoelsgeschikt. Het is een instrument ten bate van investeringsbeslissingen.

In het kader van een bredere aanpak van de bestaande woningvoorraad, introduceert SKW in het eerste kwartaal van 2017 de WoonKeuradviseur, deskundigen die adviezen kunnen geven wat er in een woning kan worden aangepast teneinde de bewoner langer zelfstandig thuis te laten wonen en zorg te geven. WoonKeur is de opvolger van het Seniorenlabel en is opgesteld in samenwerking met o.a. corporaties, Aedes-Actiz, Ouderenbonden en Vacpunt Wonen.

Wilt u meer informatie hebben over WoonKeur of de WoonKeuradviseur dan kunt u contact opnemen met SKW Certificatie.

De Woonvisie van de gemeente Bladel kunt u inzien op en/of downloaden vanaf de website www.bladel.nl. Indien u een papieren exemplaar van de Woonvisie wilt ontvangen, dan horen we dat graag.


SKW CERTIFICATIE

T 088-2440123
skw@skw-certificatie.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


SKG-IKOB CERTIFICATIE

Relaties